Kliknij aby zwinąć >
Kliknij aby zwinąć >
Kliknij aby zwinąć >

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zgłoszenie budowlane

          Za nim rozpoczniesz inwestycję…

Zależy nam, abyś bez problemu mógł rozpocząć budowę swojej przydomowej oczyszczalni ścieków, dlatego też chcemy pomóc Ci załatwić wszystkie, niezbędne formalności.

Przystępując do działania musisz wiedzieć, że podstawowym dokumentem, umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji jest pozwolenie na budowę. Jednakże zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) owego pozwolenia nie wymaga przydomowa oczyszczalnia o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę. W takiej sytuacji musisz jedynie uzyskać zgodę na rozpoczęcie budowy, którą wyda Ci Starostwo Powiatowe. W ty celu złóż w starostwie zgłoszenie budowlane, mające charakter wniosku, do którego dołącz:
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
dokument, który jednoznacznie potwierdzi, że masz prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać wybudowana oczyszczalnia;
zgłoszenie, w którym musisz jasno określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, w tym również termin ich rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi oraz odpowiednie szkice, rysunki i pozwolenia, których wymagają odrębne przepisy;

Ponadto, w szczególnych przypadkach, starostwo może wymagać od Ciebie również:
map geodezyjnych z naniesionymi rozwiązaniami;
projektu technicznego urządzeń;
certyfikatów urządzeń przedstawionych przez firmy;
dokumentów dowodzących jakości oczyszczalni ścieków;
pozwolenia wodno-prawnegoOdpowiednie Twojemu miejscu zamieszkania starostwo, do którego złożysz wniosek, ma na jego rozpatrzenie 30 dni od daty doręczenia. Jeżeli Twój wniosek okaże się niekompletny, wówczas starostwo w terminie 30 dni poinformuje Cię o konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji.

Pamiętaj ponadto, że wniosek możesz uznać za pozytywnie rozpatrzony, jeżeli w terminie 30 dni od daty jego złożenia starostwo nie sprzeciwi się Twojej budowie. Decyzja odmowna może natomiast wynikać z naruszenia założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy Twoja inwestycja wymaga pozwolenia na budowę oraz w przypadku, gdy mimo wezwania nie uzupełnisz braków w dokumentacji.

WAŻNE! Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to do prac budowlanych możesz przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.


Za nim zaczniesz użytkować przydomową oczyszczalnię…

Załatwiłeś wszystkie niezbędne formalności, doświadczona firma pomogła Ci zrealizować projekt i w końcu masz swoją przydomową oczyszczalnię ścieków? Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, to za nim zaczniesz ją użytkować, musisz pamiętać o jeszcze jednym, bardzo ważnym kroku! Mianowicie o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni.

Mimo że zgodnie z prawem wodnym w warunkach zwykłego korzystanie z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę, to jednak z uwagi na to, że zalicza się je do urządzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, trzeba rozpoczęcie ich eksploatacji zgłosić odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Zgłoszenia takiego należy dokonać przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania przydomowej oczyszczalni. Przyjąć go może, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokumentami najczęściej wymaganymi przez organ władzy są:
wniosek, czyli zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub też rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
mapka sytuacyjno-wysokościowa, na której naniesiona została lokalizacja Twojej oczyszczalni;
certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości odprowadzanych przez Ciebie ścieków. Certyfikat ten otrzymasz od producenta oczyszczalni.

WAŻNE! Organ przyjmujący Twoje zgłoszenie może w formie decyzji, w ciągu 30 dni, wnieść wymagania odnośnie eksploatacji Twojej oczyszczalni.

Dodatkowo, jeżeli naruszysz warunki decyzji określające wymagania władzy, co do jej eksploatacji, to w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. Pamiętaj ponadto, że gdy NIE zgłosisz odpowiedniemu organowi eksploatacji swojej oczyszczalni, to może on nałożyć na Ciebie karę grzywny!


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:730-501-793

Skontaktuj się z naszą infolinią